floare_susRegulamentul oficial al campaniei promoționale SERGIANA „TOMBOLA CRĂCIUNULUI 2015”
1– 22 dec 2015

 

Lista-castigatori


Tombola-Craciunului-2015-350ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promoționale „TOMBOLA CRĂCIUNULUI 2015” (denumită în continuare „Promoția”) este Sergiana ProdImpex SRL, cu sediul social în Brașov, Str.Sub Masa mare nr. 618B

Campania promoțională se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la campania promoțională.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest fapt.


ART. 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI

Campania promoțională „TOMBOLA CRĂCIUNULUI 2015” va fi organizată și se va desfășura în perioada 1 decembrie-22 decembrie 2015 („Durata Promoției”), in orașele Brașov, Săcele, Râșnov, Zărnești, Poiana Mărului, Făgăraș, Sibiu, Câmpulung, Deva, Craiova, Miercurea Ciuc, București, Predeal, Bran, Codlea, Alba, Sebeș, Cluj, Câmpina, Sfântu Gheorghe, Hunedoara, Sighişoara, Turda, Slatina, Târgu Mureş.


ART. 3. MĂRCILE ȘI PRODUSELE PARTICIPANTE

Mărcile și produsele participante la Promoție (denumite în cele ce urmează „Produsele Participante”) sunt toate produsele și preparate din carne sub marca Sergiana Poiana Marului.


ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Promoție are dreptul să participe orice persoană fizică, inclusiv cetățenii străini din România. Participarea la această campanie promoțională are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.


ART. 5. MODUL DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI

Promoția se desfășoară în perioada 1 decembrie-22 decembrie 2015  și are următorul mecanism de participare:

Pentru a participa la această Promoție, clientii trebuie să  achizitioneze, de minim 30 ron, carne si preparate din carne marca Sergiana Poiana Marului din Prăvăliile Sergiana. Dupa achitarea sumei la casa de marcat, clientul primește impreuna cu bonul de casa talonul de participare pe care acesta trebuie să-l  completeze şi să-l introducă în urna special amenajată în interiorul magazinului.

Câștigătorii vor fi contactați telefonic.

Participanții trebuie să păstreze bonul de casă, deoarece reprezintă dovada de cumpărare și dreptul de ridicare al premiului.

Dacă participantul are un bon de casă de minim 30 ron, acesta este eligibil pentru participarea la Tombolă.

Talonul de participare cuprinde următoarele date: nume și prenume, nr. Bon casă, telefon, nr. Buletin,  nr. prăvălie.

22 Decembrie – Extragerea premiilor II si III in fiecare magazin Sergiana LA SFARSITUL PROGRAMULUI. Dupa extragere, pe 23 decembrie dimineata se trimit taloanele catre fabrica. Fabrica va trimite taloanele la Magazinul 20 – Braşov, Piaţa Astra;

23 Decembrie – Extragerea celor 20 de semicarcase la Magazinul 20 – Braşov, Piaţa Astra.


ART. 6. CONDIȚII DE VALIDARE

Pentru ca înscrierile să fie considerate valide, persoanele înscrise trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiții:

  1. Să îndeplinească toate condițiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la Art. 4 din Regulament;
  2. Să se înscrie în concurs până la data de 22 decembrie 2015 inclusiv; Talonul  trebuie să conțină următoarele informații referitoare la participanți: nume și prenume, nr. Bon casă, telefon, nr. Buletin,  nr. magazin.
  3. Să completeze corect talonul și să dețină bonul de casă de minim 30 ron, date prevăzute în Art. 5 din Regulament.

ART. 7. PREMIILE PROMOȚIEI

Prin tragerea la sorți din data de 22 decembrie 2015 se vor oferi 2 premii:

1)    Coşul Mama Leti

2)    Pachetul cu Bunătăţuri din Ardeal

Prin tragerea la sorți din data de 23 decembrie 2015 se vor oferi premiile speciale 20 semicarcase porc.


ART. 8. TRAGEREA LA SORȚI ȘI ACORDAREA PREMIILOR

Tragerea la sorți va avea loc in datele urmatoare:

–           22 decembrie 2015,  în fiecare prăvălie Sergiana, se va desfăşura extragerea celor 2 premii alocate fiecărui magazin în parte Coşul Mama Leti şi Pachetul cu Bunătăţuri din Ardeal.

–           23 decembrie 2015, Extragerea celor 20 de semicarcase de porc. (Se vor centraliza toate taloanele din ţară). Marea extragere se va realiza la magazin Sergiana nr. 20 din Piaţa Astra.

În cadrul tragerii la sorți din data de 22 decembrie 2015, vor fi extrase în fiecare Magazin Sergiana(48 magazine) câte  2 taloane plus 3 taloane de rezervă , iar in data de 23.12.2015 la extragerea celor 20 de semicarcase de porc , se vor extrage 20 de taloane plus 3 taloane de rezervă.

Extragerile au loc în mod public, unde clienţii Sergiana pot participa liber.

Numele câștigătorilor prin tragere la sorți, precum și premiile acordate, vor fi făcute publice pe web site-ul http://sergianagrup.ro, și pe paginile de facebook: https://www.facebook.com/sergianagroup și https://www.facebook.com/sergianapoianamarului.bunataturidinardeal  în maxim 15 zile lucrătoare de la data efectuării tragerii la sorți.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în caz de necesitate datele tragerilor la sorți, cu notificare prealabilă, păstrând numărul și valoarea premiilor anunțate inițial.

Tragerea la sorți și acordarea premiilor se va face sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte câte un reprezentat al Organizatorilor Promoției.

Organizatorul nu își asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea obiectele ce constituie premiile.

Câștigătorii premiilor oferite prin tragere la sorți vor fi anunțați personal, telefonic, în maxim 2 zile lucrătoare de la data tragerii la sorți. În cazul în care un câștigător nu poate fi anunțat din motive independente de organizator (datele furnizate sunt incomplete/greșite), Organizatorul nu-și asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestui termen.

Câștigătorii vor putea intra în posesia premiilor oferite prin tragere la sorți în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data anunțării premiului câștigat, obligatoriu numai cu copia după buletin.

Premiul se va ridica de la magazinul unde  s-au anunţat câştigătorii. În cazul în care câștigătorul nu își ridică premiul în maxim 5 zile, acesta se va întoarce Organizatorului.


Art. 9. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte și nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor.


Art. 10. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obținute de către câștigători, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.


Art. 11. REGULAMENTUL PROMOȚIEI

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe web-site-ul www.sergianagrup.ro


Art. 12. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Participarea la Promoție implică acceptarea expresă a participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Organizator în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu excepția societăților comerciale implicate în organizarea Promoției și a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date:

  1. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
  3. notificarea către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;

În vederea exercitării drepturilor sus menționate, Persoana vizată poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obligă că, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, va aduce la cunoștință drepturile conforme legii 677/2001.


Art. 13. ÎNCETAREA PROMOȚIEI

Prezenta Promoție poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie caz de forță majoră, conform legislației în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.


ART. 14. PARTICIPANȚI MINORI ȘI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDICĂ

În cazul în care câștigătorul unui premiu este minor (cu vârstă sub 18 ani) sau este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului numai prin intermediul părintelui sau al tutorelui său legal, incluzând semnarea de către părinte sau tutore a unei declarații date cu încuviințarea Autorității tutelare dacă este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv și de participarea minorului la prezenta campanie.


Art. 15. DIVERSE

Prin înscrierea la Promoție, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele acestora și imaginea premiului câștigat să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți. Pentru alte date cu caracter personal, precum adresa și imaginea câștigătorilor, Organizatorul va solicita persoanei vizate consimțământul liber pe care aceasta și-l poate retrage în orice moment, fără să sufere prejudicii.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei este definitivă.

Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra formularelor sau conținutului acestora.

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru taloanele completate după data de 22 decembrie 2015 inclusiv.

Contestațiile se depun în termen de 3 zile lucrătoare de la data extragerii la sediul SC Sergiana Prodimpex SRL, str. Sub Masa Mare 618B, Com Poiana Marului, Brasov.

În ipoteza în care decizia Comisiei va fi în sensul admiterii contestației, procedura de tragere la sorți va fi reluată la o dată ce va fi făcută publică în cel mai scurt timp de la admiterea contestației.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Promoției și va face public acest lucru.

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament Oficial.

floare_jos